.
 
 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.94.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 138,784
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สายตรงนายก 037-544-057 ต่อ 17

มือถือ 083-546-9997

สายด่วน รับแจ้งเหตุ 037-544-057 ต่อ 15


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-36 ปี 2563 
     
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33-34 ปี 2563 
     
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การย้าย การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดของตำบลท่าเกวียน ได้แก่ บุคลากร อบต./อสม/ครู และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะ ตลอดจนการบริหารขยะ ณ แหล่งกำเนิดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ วัดท่าเกวียน
คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าตรวจประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของ อบต.ท่าเกวียน ปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปปฏิบัติราชการให้ดียิ่งๆขึ้นไป อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ
อบต.ท่าเกวียน เชิญคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน
ประกาศต่างๆ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การตรวจสอบสถานะแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2564 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.2563 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 
     

ข่าวย้อนหลัง

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
 


กรมประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม
 


หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>