.
 
 
 
 
 
 
 
July 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 July 2563
 
All online 1 People
IP number 18.206.238.176
You are visitor number 123,567
 
?

   Home page 
General
 
News releases
 
 
Image activity
 
อบต.ท่าเกวียน โดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับโครงการแผนพัฒนาระดับอำเภอนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยเชิญ คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน อปท.ในเขตอำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของบริษัทไทคูณฟู๊ดส์ พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ร้องทุกข์เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมออกความคิดเห็นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน วันที่ 19 มิถุนายน 2563
อบต.ท่าเกวียน ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน เพื่อขอความคิดเห็นจากที่ประชุมสภา ในเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครขออนุญาตวางท่อในเขตพื้นที่ของ อบต.ท่าเกวียน เพื่อติดตั้งระบบประปา ถึงบริเวณหน้า อบต.ท่าเกวียน และ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รพ.สต.ท่าเกวียน เนื่องในวันอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และ อสม. ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บ้านท่าเกวียน โดยมีกิจกรรมร่วมกันกำจัดแหล่งยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประกาศต่างๆ
 
 
โรงเรียนบ้านหนองคอม
ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
Tel : 044-754910  Fax : 044-754910
Email : ...........@hotmail.com