.
 
 
 
 
 
 
 
May 2564
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 May 2564
 
All online 1 People
IP number 35.175.212.130
You are visitor number 177,652
 
?

   Home page 
General
 
News releases
 
 
Image activity
 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 อบต.ท่าเกวียน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
30 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบลท่าเกวียน ณ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 26 เมษายน 2564 อบต.ท่าเกวียน ร่วมกับ รพ.สต.ในตำบลท่าเกวียน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบลท่าเกวียน แห่งที่ 2 ณ วันโนนเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกวียน
ประกาศต่างๆ
 
 
โรงเรียนบ้านหนองคอม
ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
Tel : 044-754910  Fax : 044-754910
Email : ...........@hotmail.com