.
 
 

 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.238.176
คุณเข้าชมลำดับที่ 123,577
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ท่าเกวียน โดยท่านนายกรัตนา โตเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับโครงการแผนพัฒนาระดับอำเภอนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยเชิญ คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน อปท.ในเขตอำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
อบต.ท่าเกวียน จัดประชุมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของบริษัทไทคูณฟู๊ดส์ พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ร้องทุกข์เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมออกความคิดเห็นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน วันที่ 19 มิถุนายน 2563
อบต.ท่าเกวียน ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน เพื่อขอความคิดเห็นจากที่ประชุมสภา ในเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานครขออนุญาตวางท่อในเขตพื้นที่ของ อบต.ท่าเกวียน เพื่อติดตั้งระบบประปา ถึงบริเวณหน้า อบต.ท่าเกวียน และ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รพ.สต.ท่าเกวียน เนื่องในวันอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และ อสม. ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บ้านท่าเกวียน โดยมีกิจกรรมร่วมกันกำจัดแหล่งยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
นางสาวรัตนา โตเจริญ นายก อบต.ท่าเกวียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ ข้าราชการ /พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง จัดทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัย ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเกวียน โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม. และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมนี้เป็นอย่างดี อบต.ท่าเกวียน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
อบต.ท่าเกวียน เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา ฯ ในการขอความเห็นชอบให้บริษัทแฟ็กซ์ไลท์จำกัด ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคมในพื้นที่ ม.3 บ้านนางม /ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2563/ และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้านให้กับประชาชนในตำบลท่าเกวียน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ลงตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
อบต.ท่าเกวียน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับอำเภอวัฒนานคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
กองสวัสดิการสังม อบต.ท่าเกวียน จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>