.
 
 

 
 
 
 
 
 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 212,458
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ?
ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความบันเทิง รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการอ่าน
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ๆ
ทำให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ทำให้เกิดสมาธิ มีสมาธิในการอ่าน
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
11 ส.ค.64 เวลา 9.30 น. นางสาว รัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาราชการแทนปลัด อบต ท่าเกวียน นายอภิวัฒน์ นพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต ท่าเกวียน จ.อ.วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเกวียน พนักงาน และ อปพร. ทำการจัดเตรียมสถานที่ พร้อมสิ่งของอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ. วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
11 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น. นางสาว รัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาราชการแทนปลัด อบต. ท่าเกวียน นายอภิวัฒน์ นพฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเกวียน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่วมแก้ไขปัญหาการบริหารงานกิจการประปาในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาแข็งโดยได้รับความร่วมมือจาก นายสมหมาย เดชสุนทรภิญโญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาเข็ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะเจ้าหน้าที่ อสม. สมาชิกสภา ฯ อบต.ทั้ง 2 ท่าน ที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียนขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
10 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาราชการแทนปลัด อบต.ท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่พ้นการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน จำนวน 2 ราย ณ สถานที่สังเกตุอาการ วัดหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และภายใต้การอำนวยการของ นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่กักตัวทั้ง 2 ราย
10 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ พร้อม นางอารี วิเชียร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาราชการแทนปลัด อบต.ท่าเกวียน นางสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่พ้นการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน จำนวน 5 ราย ณ สถานที่สังเกตุอาการ สุวรรณศร รีสอร์ท ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และภายใต้การอำนวยการของ นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณห้องพักกักตัวทั้ง 5 ราย
สภา อบต.ท่าเกวียน กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 1 รับหลักการ)
5 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อม นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ หัวหน้าสำปลัด ได้นำพนักงาน/ อปพร. และเด็กฝึกงาน ทำความสะอาดและจัดสถานที่เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ณ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
12.00 น.นายจักรพงษ์ พันธ์ุโชติ พร้อม นางอารี วิเชียร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นายวิชัย บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด นาสาวณัฐชนันท์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลท่าเกวียน นายทองดี ดีเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน และเจ้าหน้าที่ อสม.ท่าเกวียน ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่กักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ สถานที่สังเกตุอาการ วัดหนองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง จำนวน 9 ราย และกักตัวอยู่ที่บ้าน 1ราย
4 ส.ค. 64 เวลา 11.30 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อม นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นายวิชัย บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 3 บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด ได้นำ ข้าวสาร 1 ถุง ไข่ไก่ 1แผง ปลากระป๋อง 1 แพ็ค น้ำ 1แพ็คและอาหาร มอบให้นายสมปอง แก้วสีดา อยู่บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และพิการ
4 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมนางอารี วิเชียร สาธารณสุขอำเภอวัฒนานครนางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ รักษาการปลัด อบต.ท่าเกวียน นายอุดมศักดิ์ ช่วยสงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะนาว นายแผน จันทะหนู กำนันตำบลท่าเกวียน ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่พ้นการกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งครบระยะเวลา 14 วัน จำนวน 13 ราย ณ สถานที่สังเกตุอาการ สุวรรณศร รีสอร์ท ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และ นางสาวรัตนา โตเจริญ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19. บริเวณห้องพักกักตัวทั้ง 13 ราย
3 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น.นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน หมู่ที่ 8 บ้านเขาจาน ตำบลท่ากวียน และหมู่ที่14 บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้า อสม. ของแต่ละหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวก

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ต่อไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 037-544-057  Fax : 037-544-057 ต่อ 18
Email : obt.takean@hotmaill.com>